Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Opłaty dodatkowe PDF Drukuj Email

Podstawa prawna: Uchwała nr 175/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24.09.2015r. - załącznik nr 1

1. Za przejazd bez biletu jednej osoby 125,00 zł
2. Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu 100,00 zł
       W przypadku natychmiastowego uiszczenia do rąk kontrolera biletowego opłaty dodatkowej lub najdalej w         ciągu 7 dni kalendarzowych w kasie Spółki lub placówce pocztowej licząc od daty przewozu - wysokość jej obniża się o 50% - dotyczy pkt. 1 i 2
3. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu autobusu bez uzasadnionej przyczyny 375,00 zł
4. Opłata manipulacyjna związana ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej w przypadku udokumentowania posiadania ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do korzystania z ulg w terminie do 7 dni od dnia przewozu 10,00 zł
 Dokumenty wyszczególnione w pkt. 4 należy okazać w terminie do 7 dni kalendarzowych w biurze przy ul. Lwowskiej 9 w Przemyślu, pod rygorem utraty prawa do zwrotu lub umorzenia opłaty dodatkowej.
 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe (Dz.U. z 2012r. poz 1173 z późn. zm.), art.33a, ust.3, ust.4 
 
Należność za przewóz pobierana jest:
 
  1. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.
  2. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty. 

 

 

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców