Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Uprawnienia do ulg PDF Drukuj Email

 Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:
Podstawa prawna: Uchwała nr 175/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24.09.2015r. - załącznik nr 2

 1. Honorowi Obywatele Miasta Przemyśla, na podstawie legitymacji.
 2. Przewodniczący Zarządów Osiedli miasta Przemyśla, na podstawie legitymacji.
 3. Osoby, które ukończyły 70 lat, na podstawie dowodu osobistego.
 4. Dzieci do lat 4, na podstawie dokumentu okazanego przez opiekuna pozwalającego stwierdzić wiek dziecka.
 5. Niewidomi ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wraz z przewodnikiem towarzyszącym podczas podróży, na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych, oraz inwalidzi słuchu ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na podstawie legitymacji Polskiego Związku Głuchych.
 6. Osoby z upośledzeniem umysłowym i psychicznym 01-U, 02-P, wraz z towarzyszącym opiekunem w pojeździe na podstawie legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.
 7. Osoby z orzeczeniem ustalającym znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka), wraz z opiekunem towarzyszącym w pojeździe na podstawie ROCZNEGO biletu imiennego wydanego przez MZK Sp. z o.o. w Przemyślu.
 8. Dzieci do 16 roku życia dotknięte niepełnosprawnością utrudniającą samodzielne poruszanie się wraz z opiekunem podróżującym: z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego na podstawie ROCZNEGO biletu imiennego wydanego przez MZK Sp. z o.o. w Przemyślu w oparciu o orzeczenie niepełnosprawności (05-R) oraz dokument tożsamości dziecka.
  Dokumenty te nie są wymagane w przypadku widocznego inwalidztwa lub niepełnosprawności, (dot. pkt. 6 7, 8).
 9. Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz niedostosowana społecznie wymagająca kształcenia specjalnego wraz z opiekunem podróżującym z uprawnionym; po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego na podstawie ROCZNEGO biletu imiennego wydanego przez MZK Sp. z o.o. w Przemyślu w oparciu o legitymację szkolną dziecka.
 10. Posiadacze odznaki Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony Dla Zdrowia Narodu - na podstawie legitymacji wydanej przez uprawniony organ.
 11. Członkowie Związku Sybiraków o których mowa w § 9 pkt 1, ppkt 1 i 2 Statutu Związku Sybiraków po ukończeniu 60 lat na podstawie legitymacji Związku.
 12. Członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką, po ukończeniu 65 lat na podstawie legitymacji.
 13. Sołtysi z terenu Gminy Przemyśl i Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn - na podstawie legitymacji.
 14. Rodzice oraz prawni opiekunowie, dzieci w rodzinach wielodzietnych oraz rodzinach zastępczych na zasadach określonych w sprawie przyjęcia Programu "Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej" na terenie miasta Przemyśla. Bezpłatne przejazdy obowiązują w sobotę, niedzielę i święta na podstawie biletu jednorazowego weekendowego wraz z kartą Programu i dokumentem tożsamości.

Ulga Ustawowa 100%

 1. Posłowie i Senatorowie - na podstawie legitymacji. (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora)
 2. Osoby represjonowane, będące inwalidami - na podstawie legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez ZUS. (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin)
 3. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekunowie towarzyszący podczas przejazdy inwalidom wojennym i wojskowym I grupy, na podstawie legitymacji inwalidy wojennego, wojskowego. (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin)
Do przejazdów ulgowych na podstawie biletów jednorazowych, wieloprzejazdowych, okresowych i miesięcznych uprawnieni są:
 

          Ulga Ustawowa 50%

 1. Studenci - na podstawie legitymacji. (podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym)
 2. Kombatanci - na podstawie legitymacji. (podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.)

  Ulga Komunalna 
  Podstawa prawna: Uchwała nr 175/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24.09.2015r. - załącznik nr 3

 3. Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej  - na podstawie dokumentu pozwalającego określić wiek dziecka.
 4. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia na podstawie legitymacji szkolnej.
 5. Emeryci - na podstawie legitymacji właściwego organu emerytalno - rentowego i dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 6. Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny i świadczenia przedemerytalne na podstawie dokumentu tożsamości i zaświadczenia z właściwego organu emerytalno rentowego.
 7. Renciści - na podstawie legitymacji właściwego organu emerytalno - rentowego i dokumentu tożsamości.
 8. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, o których mowa w § 2  ust 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie określania wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" (Dz. U. z 2006r. Nr 180, poz. 1324) - na podstawie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.

Do korzystania z przejazdów ulgowych na podstawie biletów miesięcznych w strefie miejskiej uprawnieni są:

   Rodzice oraz prawni opiekunowie w rodzinach wielodzietnych oraz rodzinach zastępczych, na zasadach określonych w sprawie przyjęcia programu "Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej" na terenie miasta Przemyśla.

Do korzystania z przejazdów ulgowych na podstawie biletów miesięcznych w strefie miejskiej do przystanków (i odwrotnie):

Słowackiego Obozowa, Słowackiego - Herburtów, Obozowa Polna S.A. (w obie strony), Herburtów - kier. centrum, Herburtów, Pikulice Wieś (w obie strony), Krówniki I (w obie strony), Ofiar Katynia - Hotel - kier. centrum, Ofiar Katynia - Hotel, Topolowa Budowlanych - kier. centrum, Topolowa - Budowlanych, Wysockiego - DPS (w obie strony), Ostrów I (w obie strony), Węgierska, Węgierska - pętla, Węgierska - pętla - kier. Ostrów, oraz w strefie miejsko - podmiejskiej uprawnieni są:   Członkowie rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej na zasadach określonych w Uchwale Nr XLIV/300/2014 Rady Gminy Przemyśl z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Samorządowej Karty Dużej Rodziny w Gminie Przemyśl.

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców