Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - KANDYDACI DO PRACY Drukuj Email
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe.
 
Niniejsze zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r.
1.      Kto jest Administratorem Pani / Pana danych osobowych
 
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Przemyślu (dalej „MZK Przemyśl”) przy ul. Lwowskiej 9; 37 – 700 Przemyśl, wpisana KRS 0000076814, NIP 7952045083 oraz REGON 650890980. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować:
·         listownie, na adres: ul. Lwowska 9, 37 – 700 Przemyśl
·         za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
·         telefonicznie pod numerem telefonu: 16 678 30 44
 
2.      Z kim może się Pani / Pan dodatkowo kontaktować
 
Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych w osobie Pana Kamila Kędzierskiego, z którym można się kontaktować:
·         listownie, na adres: ul. Lwowska 9, 37 – 700 Przemyśl
·         za pośrednictwem e – mail, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
3.      Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz na podstawie udzielonej zgody.
 
Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
·         prowadzenia procesu rekrutacji i wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych. Obowiązki te określa w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit b i c RODO) – podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz obowiązek prawny,
·         prowadzenia procesu rekrutacji, w przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody na wykorzystanie dodatkowych danych osobowych lub na potrzeby przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – zgoda.
 
 
4.      Kto może być odbiorcą Pani / Pana danych osobowych
 
Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być:
·         pracownicy upoważnieni przez Administratora danych osobowych, w celu realizacji obowiązków ciążących na Administratorze danych osobowych, wynikające z prowadzonego procesu rekrutacyjnego.
 
5.      Jak długo dane osobowe będą przechowywane
 
Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
·         czas prowadzenia rekrutacji na określone stanowisko, jednak nie dłużej niż przez okres 7 dni od jej zakończenia, jeśli nie wyraził/a Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji,
·         1 rok lub do momentu wycofania zgody, w przypadku, gdy wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.
 
6.      Jakie przysługują Pani / Panu prawa
 
Przysługuje Pani / Panu, prawo do:
·         dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
·         sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
·         usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
·         ograniczenia przetwarzania danych,
·         wniesienia sprzeciwu,
·         przenoszenia danych.
 
- z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa, wskazane w pkt 6 powyżej.
Administrator danych osobowych informuje również, że przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Pani/ Pana zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. 
 
7.      Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody
 
Posiada Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres: ul. Lwowska 9, 37 – 700 Przemyśl, elektronicznej na adres poczty e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych.
8.      Dlaczego podanie danych osobowych jest ważne
 
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 221 § 1, 2 oraz 4 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Pracy oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych, w pozostałym zakresie wynikającym z udzielonej przez Panią/ Pana zgody jest dobrowolne.
 
Odmowa podania przez Panią/Pana wskazanych danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji przez Administratora danych osobowych obowiązków wynikających z prowadzonego procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji, a tym samym uniemożliwi Pani/ Panu udział w procesie rekrutacyjnym.
 
9.      Czy Pani/ Pana dane osobowe będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/ Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 
 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców