Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING Drukuj Email
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Niniejszym działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe.
 
Niniejsze zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r.
1.      Kto jest Administratorem Pani / Pana danych osobowych
 
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Przemyślu (dalej „MZK Przemyśl”) przy ul. Lwowskiej 9; 37 – 700 Przemyśl, wpisana KRS 0000076814, NIP 7952045083 oraz REGON 650890980. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować:
·         listownie, na adres: ul. Lwowska 9, 37 – 700 Przemyśl
·         za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.      
·         telefonicznie pod numerem telefonu: 16 678 30 44
 
2.      Z kim może się Pani / Pan dodatkowo kontaktować
 
Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych w osobie Pana Kamila Kędzierskiego, z którym można się kontaktować:
·         listownie, na adres: ul. Lwowska 9, 37 – 700 Przemyśl
·         za pośrednictwem e – mail, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
3.      Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 
Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
·         zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów MZK Przemyśl oraz ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony interes,
·         prawidłowego wykonania umowy przewozu, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r., Prawo przewozowe w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wykonanie umowy,
 
4.      Kto może być odbiorcą Pani / Pana danych osobowych
 
Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:
·         podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Pani/ Pana danych osobowych np. Sądy, Prokuratura, Policja,
·         Urząd Miasta Przemyśla, w celu kontroli realizacji usług komunikacji miejskiej,
·         Ubezpieczyciel i Broker w zakresie ubezpieczenia MZK Przemyśl,
·         upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych.
 
5.      Jak długo dane osobowe będą przechowywane
 
Monitoring wizyjny obejmuje:
a)      obszar na zewnątrz i wewnątrz stacji paliw przy ul. Lwowskiej 9. Zapisy monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres 21 dni natomiast w przypadku prowadzonego postępowania sądowego – do czasu jego zakończenia.
b)      obszar na zewnątrz i wewnątrz stacji paliw przy ul. Józefa Kałuży 4. Zapisy monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres 30 dni natomiast w przypadku prowadzonego postępowania sądowego – do czasu jego zakończenia.
c)      obszar obejmujący plac MZK Przemyśl, parking strzeżony oraz pomieszczenie myjni autobusowej i hali warsztatu. Zapisy monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres 14 dni natomiast w przypadku prowadzonego postępowania sądowego – do czasu jego zakończenia.
 
6.      Jakie przysługują Pani / Panu prawa
 
Przysługuje Pani / Panu, prawo do:
·         dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
·         sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
·         usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
·         ograniczenia przetwarzania danych,
·         wniesienia sprzeciwu,
·         przenoszenia danych.
 
- z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa, wskazane w pkt 6 powyżej.
Administrator danych osobowych informuje również, że przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Pani/ Pana zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. 
 
7.      Czy Pani / Pana dane osobowe będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 
Pani / Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 
 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców