Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - PASAŻEROWIE I KLIENCI Drukuj Email
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Niniejszym działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe.
 
Niniejsze zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r.
1.      Kto jest Administratorem Pani/ Pana danych osobowych
 
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Przemyślu (dalej „MZK Przemyśl”) przy ul. Lwowskiej 9; 37 – 700 Przemyśl, wpisana KRS 0000076814, NIP 7952045083 oraz REGON 650890980. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować:
·         listownie, na adres: ul. Lwowska 9, 37 – 700 Przemyśl
·         za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
·         telefonicznie pod numerem telefonu: 16 678 30 44
 
2.      Z kim może się Pani/ Pan dodatkowo kontaktować
 
Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych w osobie Pana Kamila Kędzierskiego, z którym można się kontaktować:
·         listownie, na adres: ul. Lwowska 9, 37 – 700 Przemyśl
·         za pośrednictwem e – mail, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
3.      Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
·         wydania biletu rodzinnego, imiennego, ulgowego lub bezpłatnego, przed jego wydaniem (art. 6 ust. 1 lit b RODO) – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
·         wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy przewozu oraz zapewnienia prawidłowej realizacji takich usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wykonanie umowy,
·         wydania biletu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów komunikacją miejską (art. 6 ust. 1 lit c RODO) – obowiązek prawny,
·         udzielania odpowiedzi na zgłoszone przez Panią/ Pana reklamacje lub skargi (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – prawnie uzasadniony interes,  
·         realizacji przez MZK Przemyśl czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym np. wystawiania i przechowywania właściwych dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) – obowiązek prawny,
·         Realizacji przez MZK czynności wynikających z zadań realizowanych w interesie publicznym, (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO) – obowiązek prawny oraz interes publiczny spoczywający na administratorze,
·         wykrywania nadużyć i zapobiegania im, a także dochodzenia roszczeń przez MZK Przemyśl oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – uzasadniony interes,
·         tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby MZK Przemyśl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – uzasadniony interes.
 
4.      Kto może być odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych
 
Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:
·         pracownicy upoważnieni przez Administratora danych osobowych,
·         Urząd Miasta Przemyśla, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg w celu kontroli realizacji usług,
·         Ubezpieczyciel w zakresie ubezpieczenia OC MZK Przemyśl,
·         podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Pani/ Pana danych osobowych np. Sądom, Prokuraturze, Komornikom sądowym czy Policji,
·         podmioty przetwarzające na podstawie wiążących umów zawartych z Administratorem danych osobowych, takie jak: biuro rachunkowe, podmioty świadczące usługi informatyczne, kancelaria prawna, innym podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkowe, rachunkowe, windykacyjne oraz działalność pocztową i kurierską, a także podmiotom świadczącym działalność płatniczą. 
 
5.      Jak długo dane osobowe będą przechowywane
 
Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres:
·         w zakresie udzielonej zgody przez okres niezbędny do realizacji celu lub do czasu odwołania przez Panią/ Pana zgody,
·         w zakresie dotyczącym realizacji przez MZK umowy Pani/ Pana dane osobowe będą przez okres określony właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub dochodzenia roszczeń,
·         w zakresie dotyczącym obowiązku prawnego ciążącego na administratorze Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jego realizacji,
·         w zakresie prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez administratora Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ich realizacji.
 
6.      Jakie przysługują Pani/ Panu prawa
 
Przysługuje Pani/ Panu, prawo do:
·         dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
·         sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
·         usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
·         ograniczenia przetwarzania danych,
·         wniesienia sprzeciwu,
·         przenoszenia danych.
 
- z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa, wskazane w pkt 6 powyżej.
 
Administrator danych osobowych informuje również, że przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Pani/ Pana zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. 
 
7.      Dlaczego podanie danych osobowych jest ważne
 
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy przez MZK Przemyśl, w pozostałym zakresie wynikającym z udzielonej przez Panią/ Pana zgody jest dobrowolne.
 
Odmowa podania przez Panią/Pana wskazanych danych osobowych będzie wiązać się z brakiem możliwości realizacji umowy przez MZK Przemyśl.
 
8.      Czy Pani/ Pana dane osobowe będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 
Pani/ Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 
 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców