Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - PARKING STRZEŻONY Drukuj Email
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Niniejszym działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe.
 
Niniejsze zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r.
1.      Kto jest Administratorem Pani/ Pana danych osobowych
 
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Przemyślu (dalej „MZK Przemyśl”) przy ul. Lwowskiej 9; 37 – 700 Przemyśl, wpisana KRS 0000076814, NIP 7952045083 oraz REGON 650890980. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować:
·         listownie, na adres: ul. Lwowska 9, 37 – 700 Przemyśl
·         za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
·         telefonicznie pod numerem telefonu: 16 678 30 44
 
2.      Z kim może się Pani / Pan dodatkowo kontaktować
 
Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych w osobie Pana Kamila Kędzierskiego, z którym można się kontaktować:
·         listownie, na adres: ul. Lwowska 9, 37 – 700 Przemyśl
·         za pośrednictwem e – mail, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
3.      Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego określonego w art. 130a ust. 5f Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym tj. prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w przypadkach, o których mowa w ust. 1 – 2 ww. Ustawy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 
4.      Kto może być odbiorcą Pani / Pana danych osobowych
 
Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:
·         pracownicy upoważnieni przez Administratora danych osobowych,
·         Urząd Miasta Przemyśla, w celu kontroli realizacji usług,
·         Ubezpieczyciel oraz Broker w zakresie ubezpieczenia OC MZK Przemyśl,
·         podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Pani / Pana danych osobowych np. Sądom, Prokuraturze, Komornikom sądowym czy Policji,
·         podmioty przetwarzające na podstawie wiążących umów zawartych z Administratorem danych osobowych, takie jak: biuro rachunkowe, kancelaria prawna, innym podmiotom świadczącym usługi doradcze, rachunkowe, windykacyjne oraz działalność pocztową lub kurierską.
 
5.      Jak długo dane osobowe będą przechowywane
 
Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okresniezbędny do wypełnienia umowy w zakresie prowadzenia parkingu strzeżonego dla zabezpieczonych pojazdów z zachowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
 
6.      Jakie przysługują Pani / Panu prawa
 
Przysługuje Pani/ Panu, prawo do:
·         dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
·         sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
·         usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
·         ograniczenia przetwarzania danych,
·         wniesienia sprzeciwu,
·         przenoszenia danych,
 
- z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa, wskazane w pkt 6 powyżej.
Administrator danych osobowych informuje również, że przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Pani/ Pana zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. 
 
7.      Dlaczego podanie danych osobowych jest ważne
 
Podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania pojazdu zabezpieczonego w trybie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w protokole odebrania pojazdu będzie wiązać się z brakiem możliwości wydania pojazdu.
 
8.      Czy Pani / Pana dane osobowe będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 
Pani/ Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców