Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Uprawnienia do ulg PDF Drukuj Email
Wykaz osób uprawnionych do korzystania z ulg oraz dokumentów uprawniających do ulgi.

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych:

Osoby uprawnione
Dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulgi
Honorowi Obywatele Miasta Przemyśla
Dokument tożsamości1)
Osoby, które ukończyły 70 lat
Dokument tożsamości1)
Dzieci do lat 4
Dokument potwierdzający wiek dziecka
Niewidomi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wraz z przewodnikiem2)
Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych
Inwalidzi słuchu ze znacznym stopniem niepełnosprawności
Legitymacja Polskiego Związku Głuchych
Osoby z upośledzeniem umysłowym i psychicznym 01-U, 02-P, 12-C, w stopniu co najmniej umiarkowanym wraz z opiekunem2)
Legitymacja wydana przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
Osoby z orzeczeniem ustalającym znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa) wraz z opiekunem2)
Bilet 365-dniowy imienny, wydany przez MZK Sp. z o.o. w Przemyślu
Dzieci do 16 roku życia dotknięte niepełnosprawnością utrudniająca samodzielne poruszanie się 05-R wraz z opiekunem2) towarzyszącym uprawnionemu podczas przejazdu oraz jadącym po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego
Bilet 365-dniowy imienny, wydany przez MZK Sp. z o.o. w Przemyślu w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności 05-R oraz dokument tożsamości1) dziecka
Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz niedostosowana społecznie, wymagająca kształcenia specjalnego, wraz z opiekunem2) towarzyszącym uprawnionemu podczas przejazdu oraz jadącym po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego
Bilet 365-dniowy imienny, wydany przez MZK Sp. z o.o. w Przemyślu, wydany w oparciu o legitymację szkolną dziecka
Posiadacze odznaki Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu
Legitymacja Zasłużonego Dawcy Krwi(Zasłużony dla Zdrowia Narodu) wraz z dokumentem tożsamości1)
Członkowie Związku Sybiraków, o których mowa w §9 pkt 1, ppkt 1 i 2 Statutu Związku Sybiraków, po ukończeniu 65 lat
Legitymacja Związku Sybiraków
Członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką, po ukończeniu 65 lat
Legitymacja wydana przez uprawniony organ
Osoby, które nie wykonywały pracyw okresie przed 31 lipca 1990 roku na skutek represji politycznych
Decyzja Szefa KiOR3) w oparciu o ust. o emeryturach i rentach4), wraz z dokumentem tożsamości1)
Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.
Decyzja Szefa KiOR3) w oparciu o ust. o emeryturach i rentach4), wraz z dokumentem tożsamości1)
Weterani działań poza granicami państwa, oraz weterani poszkodowani w  działaniach poza granicami państwa
Legitymacja potwierdzająca status weterana lub weterana poszkodowanego, określona w art. 9 ust. 1 ustawy o weteranach5), wraz z dokumentem tożsamości1)
Przewodniczący Zarządów Osiedli
Legitymacja wydana na czas pełnienia funkcji
 

Uprawnienia do przejazdów z biletem ulgowym komunalnym:

Osoby uprawnione do ulgi komunalnej
Dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulgi
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
Dokument potwierdzający wiek dziecka
Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
Legitymacja szkolna
Emeryci oraz renciści
Legitymacja właściwego organu emerytalno-rentowego, wraz z dokumentem tożsamości1)
Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny i świadczenia przedemerytalne
Zaświadczenie właściwego organu emerytalno-rentowego, wraz z dokumentem tożsamości1)
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi III, II i Istopnia, o których mowa w art. 6 ust. 3, 4 i 5. z dn. 22 sierpnia 1997 r. O publicznej służbie krwi
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III, II, lub I stopnia wraz z dokumentem tożsamości1)
 

Uprawnienia do biletów 30-dniowych specjalnych (imiennych):

Osoby uprawnione
Dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulgi
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia, o których mowa w art. 6 ust. 5 Ustawy z dn. 22 sierpnia 1997 r. O publicznej służbie krwi
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia wraz z dokumentem tożsamości1)
Osoby, które ukończyły 65 rok życia – mieszkańcy miasta Przemyśla oraz mieszkańcy gmin Przemyśl, Krasiczyn, Żurawica, pobierający emeryturę w wysokości do 1 200,00 zł brutto
Dokument potwierdzający wysokość aktualnej emerytury
 

Uprawnienia do ulg ustawowych:

Ulga ustawowa 100%
Dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulgi
Posłowiei Senatorowie
Legitymacja
Podstawa prawna:Ustawa z dnia 9 maja 1996 r.o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Osoby represjonowane, będące inwalidami
Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez ZUS
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
Inwalidzi wojenni i wojskowiwraz z opiekunem2)  towarzyszącym podczas przejazdu inwalidom wojennym i wojskowym I grupy
Legitymacjainwalidy wojennego lub wojskowego
Podstawa prawna:Ustawa z dnia 29 maja 1974 r.o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
Ulga ustawowa 50%
Dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulgi
Studenci
Legitymacja studencka
Podstawa prawna:art. 81 oraz 105Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)
Kombatanci
Zaświadczenie KiOR3)wraz z dokumentem tożsamości1)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r.o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 
Objaśnienia:
1)Dokument tożsamości– dowolny dokument ze zdjęciem pozwalający stwierdzić tożsamość, a w przypadkuuprawnienia na podstawie wieku – także wiek uprawnionego. Dopuszcza się potwierdzenie tożsamości za pomocą aplikacji mobilnej Ministerstwa Cyfryzacji „mObywatel”.
2)Opiekun lub przewodniktowarzyszący podróżnemu podczas przejazdu powinien znajdować się w bezpośredniej bliskości osoby nad którą sprawuje opiekę i towarzyszyć mu od początku do końca przejazdu (tj. od wejścia do wyjścia z pojazdu).
3)KiOR– Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
4)Ust. o emeryturach i rentach- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
5)Ustawa o weteranach - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. O weteranach działań poza granicami państwa.
 
Podstawa prawna: Uchwała nr 223/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminą Miejską Przemyśl oraz wysokości opłat dodatkowych.
 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców